Test Requirements: 2nd Kyu

Prev: 3rd kyu | Next: 1st kyu

Google Docs/print version

120 training days after 3rd kyu & 6 months
Completed/Passed 3rd kyu weapons test

Kyu Weapons Requirements

[SUWARIWAZA] 

Shō-men-uchi: Ikkyo - Yonkyo (omote & ura waza)

[TACHIWAZA]

 • Kata-te-dori:
  • irimi-nage (3 variations)
  • kai-ten-nage (uchi & soto mawari)
 • Ryo-te-dori: ten-chi-nage
 • Kata-dori:
  • irimi-nage (3 variations)
  • juji-garami
 • Mune-dori: juji-garami
 • Shō-men-uchi:
  • shi-ho-nage
  • irimi-nage
 • Yoko-men-uchi: shi-ho-nage
 • Ushiro-ryote-dori:
  • juji-garami
  • 3 techniques
 • Ushiro-ryo-kata-dori: 3 techniques
 • Ushiro-kubi-shime: 3 techniques
 • Any Attack:
  • kokyu-nage (4)
  • Ikkyo - Yonkyo (omote & ura)
  • shi-ho-nage
  • Ko-te-gaeshi (5)
  • koshi-nage (5)
 • Jiyu waza: 1 then 2 attackers 

[BUKI-DORI]

 • Tanken (tanto) dori
  • tsuki kotegaeshi
  • yokomen-uchi gokkyo
  • knife held to center of back