Test Requirements: 3rd Kyu

Prev: 4th kyu | Next: 2nd kyu

  Google docs/print version

  80 Training days after 4th Kyu
  Kyu Weapons Requirements

  • Shoumen-uchi
   • kokyu-nage
   • ikkyo-yonkyo (omote & ura waza)
   • shi-ho-nage
   • irimi-nage
   • ko-te-gaeshi
  • Kata-te-dori
   • kokyu-nage
   • ikkyo omote 
   • shi-ho-nage (omote & ura)
   • irimi-nage
   • ko-te-gaeshi
   • koshi-nage
  • Gyaku-te-dori
   • Kokyu-nage
   • ko-te-gaeshi
  • Ryo-te-dori
   • ikkyo omote & ura waza
   • koshi-nage
  • Mune-tsuki:
   • Ikkyo
   • ko-te-gaeshi
   • koshi-nage
  • Yoko-men-uchi: shi-ho-nage
  • Ushiro-ryo-te-dori:
   • ikkyo
   • koshi-nage
   • 2 free choice
  • Ushiro-ryo-kata-dori: 2 free choice
  • Ushiro-kubi-shime: 2 free choice