Test Requirements: 1st Kyu

Prev: 2nd kyu | Next: Shodan

Google docs/print version

150 training days after 2nd kyu & 9 months
Completed/Passed 2nd kyu weapons test

Kyu Weapons Test Requirements

[SUWARI-WAZA]

 • Attacks: katate, kata, shomen, yokomen
 • ikkyo – gokkyo (omote & ura waza)

[HANMI HANDACHI] 

 • Any technique
 • Attacks: katate, ryote, shomen, tsuki, ushiro ryo-kata 

[TAI-JUTSU]

 • Any attack:
  • Kokyu-nage
  • Ikkyo-Yonkyo
  • Shiho-nage
  • Irimi-nage
  • Kote-gaeshi
  • Koshi-nage
 • Shihonage: 4 direction throw (katate-dori) 
 • Jiyu waza: any technique from any attack

[BUKI-DORI]

 • 3 Tanken dori 
 • 3 Tachi dori 
 • 3 Jo dori