Test Requirements: Shodan (1st Dan)

Prev: 1st kyu | Next: Nidan

Google docs/print version

Minimum of 1 year consistent training since obtaining ikkyu 
Completed/Passed 1st Kyu weapons test

Kyu Weapons Requirements

[SUWARI-WAZA]

 • Shomen/Yoko-men-uchi: Ikkyo-Gokyo
 • Kokyu Dosa: 3 variations

[HANMI HANDACHI] 
 • Ryo-te-dori: Shihonage
 • Kata-te-dori: shi-ho-nage, kai-ten-nage
 • Tsuki + Shō-men-uchi: Irimi-nage, kai-ten-nage, ko-te-gaeshi
 • Ushiro: Ryotedori (2); Katadori (2); Hijidori (1)
[TACHI WAZA]
 • Any attack
  • kokyu-nage
  • ikkyo - yonkyo
  • shiho-nage
  • irimi-nage
  • kote-gaeshi
  • koshi-nage
  • juji-garami (muna-dori, kata-dori, ushiro)
 • katate-dori: shiho-nage, 4 directions
 • Morotedori: koshi-nage, 3 variations
 • Ushiro: Any ki-no-nagare from kata/katate
[BUKI-DORI]
 • Bokken: 5 Tachidori 
 • Jo: 5 Jodori 
 • Tanto: Tsuki; Shomen-uchi; Yokomenuchi; Slash/Front/Back; Kubishimi 
[BUKI-WAZA] 
 • All Kumitachi (1-5, kimusubi)
 • 5 Kumijo 
 • 5 Ken Tai Jo
[JIYU-WAZA] One person free style
[RAN-DORI] 3 person attack